İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İşe iade davaları,
İş akdinin sona ermesinden kaynaklanan alacak davaları,
Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
Muvazaa tespit davaları,
İş kazası ve iş güvenliği davaları,
Çalışma koşullarında haksız değişiklik davaları başta olmak üzere işçiler tarafından İş Kanunu çerçevesinde açılabilecek tüm davalar hususunda hukuki yardım sunmaktayız.

TAZMİNAT HUKUKU
Bireylerin haksız fiil kaynaklı uğradıkları zararların tazminine ilişkin tazminat talepleri,
Trafik kazası nedeniyle oluşan araç hasarı, değer kaybı,
Destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları,
Geçici ve kalıcı iş göremezliğe ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları ile tedavi giderlerine ilişkin davaların açılması ve takibi,
Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları,
Hayat ve maluliyet sigortası davaları,
Ferdi kazalara ilişkin davalar, mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar alanında faaliyet göstermekteyiz.

GAYRİMENKUL HUKUKU
Gayrimenkul hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması,
Tapu Müdürlüklerinde yapılacak olan alım satım, ipotek, sınırlı ayni hak tesisi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi ve işlemlerin yapılması,
Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi,
İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi,
İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri,
Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,
Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemleri,
Kamulaştırma bedeline itiraz davaları,
Kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve sonuçlandırılması başta olmak üzere, gayrimenkul hukuku alanına ilişkin olarak profesyonel hizmet sunmaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET, MARKA VE PATENT HUKUKU
Hukuk büromuz Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında deneyimli ekibiyle gerek hukuk davaları gerek ceza hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. Uyuşmazlık halinde ya da fikir ve sınai eserlerinin saldırıya uğraması durumunda tespit, önleme, men, maddi ve manevi davalar ile ceza davalarını yürütmektedir.
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması
Telif haklarının denetlenmesi
Marka ve patent haklarının korunması ve denetlenmesi
Marka tescili ve devri işlemleri
Saldırının tespiti davası, men’i davası, ref’i davası
Delil tespiti davası
Tecavüzün önlenmesi davası
Maddi ve manevi tazminat davaları
Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
Marka ve patent iptal davaları
Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
Tedbir talepli delil davası

AİLE HUKUKU
Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, boşanma protokolü, Nafaka ve Nazminat davaları
Mal rejiminin tasfiyesi davaları, Tanıma ve Tenfiz davaları
Aile konutu, Velayet, Nesebin Tashihi ve Babalık davası başta olmak üzere aile hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

CEZA HUKUKU
Şikayet dilekçesi hazırlanması,
Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi,
Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi, Temyiz dilekçesi hazırlanması,
Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması, hukuk ve ceza mahkemeleri, kaçakçılık suçu, gümrük kaçakçılığı, herhangi bir suç işlendiği iddiasıyla suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması, savunma hazırlanması, duruşmaya girilmesi konuları başta olmak üzere, müvekkillerine ceza hukuku alanında en iyi çerçevede hizmet sunmayı hedeflemektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU
İcra alacaklarına ilişkin ilamlı, ilamsız, kambiyo senedine dayalı, rehin ve ipotek takipleri ile diğer tüm icra ve iflas takiplerinin açılması ve sonuçlandırılması, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU
Tüketicilerin tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundan kaynaklanan haklarını aramalarına yönelik danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz. Tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılması ve takibi hizmetleri vermekteyiz.